Screenshots

gschem

gschem (click for full size)

pcb

pcb (click for full size)

gerbv

gerbv (click for full size)

gschem running on Mac OSX

gschem on Mac (click for full size)

pcb running on Mac OSX

pcb on Mac (click for full size)